zs         zs
 
Aktuality / Zápis do 1. tříd
 

Elektronická žádost

Ředitelství Základní a Mateřské školy Štefcova oznamuje, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se bude konat v prostorách základní školy v pátek 12. dubna 2019 od 14 do 18 hodin a v sobotu 13. dubna 2019 od 9 do 11 hodin.

Ředitel ZŠ a MŠ Štefcova, Štefcova 1092, 500 09 Hradec Králové vyhlašuje dle §164 odst. 1 písm. a) školského zákona kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2018 ve znění pozdějších novel.

Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy: 3 třídy s maximálním počtem 81 žáků.

V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:

a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2019/2020 pokračují v plnění školní docházky v základní škole Štefcova,

b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2019/2020 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole při ZŠ Štefcova,

c) děti, které absolvovaly předškolní vzdělávání v MŠ při ZŠ Štefcova,

d) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.


Informace pro rodiče týkající se zápisu do 1. tříd

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2018/2019. K zápisu do naší školy může přijít i dítě, které mělo odklad školní docházky vystavený jinou školou. Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz (u cizinců pas) a rodný list dítěte. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky (po dovršení šestého roku není dítě tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé) a nebo bude podávat žádost o předčasné zaškolení (dítě dovrší 6 let v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020), zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře. Dovrší-li dítě šestého roku v období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019, postačí  k žádosti o předčasné zaškolení doporučení pedagogicko – psychologické poradny. 

Letos se bude žádost o přijetí dítěte do školy opět podávat elektronicky. Odkaz na přihlášku pro elektronické podání žádosti bude od 1. 4. 2019 na stránkách školy. Pokud bude zákonný zástupce žáka žádat o odklad školní docházky, vyplní si „Žádost o odklad školní docházky“ a spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře doručí v den zápisu do školy. V případě, že zákonný zástupce ví, že v den zápisu nebude mít podklady pro udělení odkladu, vyplní si elektronicky žádost o přijetí dítěte a dostaví se do kanceláře zástupce ředitele pro 1. stupeň.

Pedaogicko – psychologická poradna HK – t. č. 495 265 423

Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít tři první třídy s maximálním počtem 81 žáků, z toho jednu  se sportovním zaměřením. Vyplněnou přihlášku do ST přineste v den zápisu nebo doručte do 26. 4. 2019 do kanceláře zástupce ředitele pro první stupeň. Více informací a přihláška.

Průběh zápisu bude rozdělen do dvou částí:

formální část – společně se zákonným zástupcem žáka provede pedagog kontrolu (popřípadě doplnění) uvedených náležitostí spojených s žádostí o přijetí k povinné školní docházce

motivační část – neformálními aktivitami (rozhovorem, hrou a jinými dovednostmi) s dítětem pedagog orientačně zjistí úroveň dosažených znalostí. Maximální doba přímé komunikace pedagoga s dítětem nepřesáhne 20 minut. Žáci starších ročníků budou připraveni provést dítě a rodiče po škole.


Co by mělo dítě před vstupem do školy zvládnout?

1. Zná svoje jméno a příjmení a ví, jak se jmenují rodiče, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se.

2. Umí se obléknout i převléknout, umí na tkaničce udělat mašličku.

3. Umí si uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

4. Dovede kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

5. Poznává barvy červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou.

6. Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

7. Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci, správně drží tužku.

8. Dovede si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce, obslouží se na WC, umí jíst příborem.

9. Dovede poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu, spolupracuje s ostatními dětmi.

10. Pozorně sleduje televizní pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich.


Jaké je doporučení učitelů pro rodiče budoucích žáků 1. tříd?

1. Dítě pozitivně motivovat.

2. Jít se s ním podívat do školy.

3. V žádném případě školou nestrašit, spolupracovat s učiteli v zájmu dítěte.

4. Povídat si s dítětem, zajímat se, co bylo ve školce, co jej těší a zajímá.

5. Udržovat kontakt s MŠ, dát na rady učitelek, případně PPP.

6. Podnětné a milé prostředí doma, rodiče se dohodnou na kompetencích.

7. Neučit dítě číst a psát předem, pokud samo nemá zájem. V případě zájmu dítěte být trpělivý.

8. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávět, snažit se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.

9. S dítětem počítat předměty – názorné počítání (pojmy větší, menší, pravolevá orientace).

10. Jít dítěti příkladem v pravdomluvnosti, jednání, upřímnosti, spolupráci.

Pokud máte dotazy, navštivte naši školu, nebo kontaktujte vedení školy telefonicky 725 048 949 nebo emailem hutlova@stefcova.cz. Můžete si též domluvit individuální schůzku se zástupkyní pro 1. stupeň nebo ředitelem školy.
Přehled školských obvodů

 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com